โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

หลอดเลือดหัวใจ การวินิจฉัยและการประเมินภาพทางคลินิกของความผิดปกติของหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจ การวินิจฉัยและการประเมินภาพทางคลินิก ในร … Read more

โลหิต การแยกแยะระหว่างหัวใจซึ่งมัดของหลอดเลือดและส่วนปลายของหัวใจ

โลหิต

โลหิต ระบบไหลเวียนโลหิตประกอบด้วย 2 ส่วนคือหัวใจและหลอด … Read more