โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนพึ่งตนเอง
 

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่1
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2514
อาคารสถานที่1
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่1
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่1
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2517
อาคารสถานที่1
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่2
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่2
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่2
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
อาคารสถานที่2
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่2
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
อาคารสถานที่3
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559