โรงเรียนพึ่งตนเอง

หมู่ที่ 1 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486584

บุคคลากร

บุคคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนพึ่งตนเอง บุคลากร ผู้ให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน

บุคคลากร